تبلیغات

دستورات ادمینی مورد استفاده در گیم سرورهای کانتر استریک

این دستورات برای مدیریت سرور های کانتر استریک 1.6 میباشد تمامی دستورات در داخل کنسول توسط ادمین اجرا میشود.


amxmodmenu ---> نمایش فهرست کارهای آدمین (یجور میانبر برای کار های رایج آدمین)

amx_cvarmenu ---> نمایش فهرست کامنت های ***سول (مثل sv_alltalk و ...)

amx_mapmenu ---> نمایش فهرست مپ ها (نقشه بازی) برای عوض کردن مپ

amx_votemapmenu ---> نمایش فهرست مپ ها (نقشه بازی) برای گرفتن نظرسنجی عوض کردن مپ

amx_kickmenu ---> نمایش فهرست بازیکن ها برای کیک کردن (انداختن بیرون از سرور) آن ها

amx_banmenu ---> نمایش فهرست بازیکن ها برای بن کردن (انداختن بیرون برای مدت زمان خاص) آنها

amx_slapmenu ---> نمایش فهرست بازیکن ها برای اسلپ کردن (کم کردن جان ) آن ها

amx_teammenu ---> نمایش فهرست بازیکن ها برای عوض کردن تیم آن ها

amx_clcmdmenu ---> نمایش فهرست بازیکن ها برای کار های مختلفی که آدمین میتواند انجام دهد اما بدون اعلام آن ها در محل چت

amx_restmenu ---> نمایش فهرست اسلحه ها برای ایجاد محدودیت در استفاده از آن ها

amx_teleportmen---> نمایش فهرست بازیکن ها برای تله پورت کردن (انتقال آنها از جایی به جای دیگر) آن ها

amx_pausecfgmenu ---> نمایش فهرست پلاگین ها برای غیرفعال یا فعال کردن آن ها

amx_statscfgmenu ---> نمایش فهرست دستور هایی که بازیکن ها میتوانند از آن ها استفاده کنند (دستور هایی مه در محل چت استفاده میشود مثل /me و ..) برای فعال یا غیر فعال کردن آن ها

amx_say---> ارسال پیام به همه بازیکنان در محل چت

amx_chat ---> ارسال پیام به همه بازیکنان در محل چت

amx_psay ---> ارسال پیام به یک بازیکن خاص

amx_tsay ---> ارسال پیام به همه بازیکنان در سمت راست صفحه با فونت بزرگ

amx_csay ---> ارسال پیام به همه بازیکنان در بالای صفحه با فونت بزرگ

amx_kick ---> کیک کردن (بیرون انداختن از سرور) یک بازیکن

amx_ban ---> بن کردن (بیرون انداختن از سرور برای مدت زمان خاص) یک بازیکن

amx_addban ---> اضافه کردن یک بن (بیرون انداختن یک بازیکن از سرور برای مدت زمان خاص) به فهرست بن های سرور

amx_unban ---> بیرون آوردن یک بازیکن از بن (بیرون انداختن از سرور برای مدت زمان خاص)

amx_slay ---> گرفتن جان یک بازیکن

amx_slap ---> کم کردن جان یک بازیکن

amx_leave ---> کیک کردن (بیرون انداختن از سرور) همه بازیکنان

amx_pause ---> متوقف کردن و از توقف در آوردن سرور

amx_who ---> نمایش اطلاعات بازیکنان حاضر در سرور

amx_cvar ---> وارد کردن یک دستور کنسل (مانند sv_restart 1)

amx_map ---> عوض کردن مپ (نقشه بازی)

amx_cfg ---> اضافه کردن یک کانفیگ (فایل تنظیمات) به سرور

amx_rcon ---> وارد کردن یک دستور کنسل (همانند amx_cvar است اما با کمی تفاوت)

amx_plugins ---> نمایش لیست پلاگین های موجود در سرور

amx_modules ---> نمایش لیست ماژول های موجود در سرور

amx_votemap ---> گرفتن نظرسنجی برای عوض کردن مپ (نقشه بازی)

amx_votekick ---> گرفتن نظرسنجی برای کیک کردن (یسرون انداختن از بازی) یک بازیکن

amx_voteban ---> گرفتن نظرسنجی برای بن کردن (یسرون انداختن از بازی برای مدت زمان خاص) یک بازیکن

amx_vote ---> گرفتن نظرسنجی

amx_cancelvote ---> لغو کردن نظرسنجی